E-mail: info@timao.cz     |    Tel.: +420 734 844 007

uvod2

Jsme autorizovaná projekční a inženýrská kancelář zabývající se vodními stavbami, krajinným a městským inženýrstvím.

Celkové návrhy a rekonstrukce uličních prostor

 • sanace a návrhy nových vedení technického vybavení (vodovody, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovody),
 • návrhy a zapojení prvků modrozelené infrastruktury (především hospodaření se srážkovou vodou, stromy a zelené pásy),
 • rekonstrukce a návrhy nových místních komunikací (chodníky, místní komunikace, obytné zóny …).

Hospodaření se srážkovou vodou

 • zadržení vody v krajině,
 • snížení a zpomalení povrchového odtoku,
 • akumulace pro zpětné využití srážkových vod,
 • vsakování srážkových vod,
 • ochrana území před účinky větších intezit dešťů.
KONCEPČNÍ ČINNOST
 • přípravy a úpravy legislativních a normových podkladů,
 • dopravní studie,
 • studie a koncepční posouzení vodárenských systémů,
 • studie a koncepční posouzení srážkových vod,
 • studie a koncepční posouzení odvodnění urbanizovaných území,
 • prvky –  modrozelené infrastruktury,
 • studie lokalit a obytných souborů.
PROJEKČNÍ ČINNOST

Pro stavby vodního hospodářství, krajinného a městského inženýrství a silničních staveb zpracováváme dokumentace pro:

 • rozhodnutí o umístění stavby,
 • povolení stavby,
 • provádění stavby včetně kontrolních rozpočtů a výkazů výměr,
 • a dokumentace skutečného provedení stavby.
INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Přednostně pro námi projektované stavby zajišťujeme:

 • předjednání záměrů s vlastníky a správci zájmové infrastruktury,
 • stanoviska o existenci stávajících sítí a jejich zákresy,
 • souhlasy vlastníků dotčených pozemků,
 • potřebná stanoviska a vyjádření pro umístnění, povolení i realizaci stavby, až po kolaudační souhlas.
KONZULTAČNÍ A ODBORNÁ ČINNOST

Přednostně pro námi projektované stavby provádíme 

 • konzultace a podpora pro řízení pro výběr zhotovitele stavy,
 • autorský dozor,
 • technický dozor stavebníka,
 • činnost koordinátora BOZP,
 • zpracování plánů BOZP.

Jsme držitelé níže uvedených certifikací

Autorizace ČKAIT IV00 Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Autorizace ČKAIT II00 Autorizovaný inženýr v obor městské inženýrství
Koordinátor BOZP Odborně způsobilá osoba k činnosti BOZP

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Jsme členy
  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  Česká společnost pro bezvýkopové technologie
  Technická normalizační komise: TNK-66