E-mail: info@timao.cz     |    Tel.: +420 734 844 007

uvod2

Práva subjektů

Fyzické osoby mají ve vztahu ke svým osobním údajům a správcům těchto údajů tato práva:

Čl.GDPR

Právo

Komentář

12-14

Být informován

Máte právo být informováni o tom, jaká data o Vás správce nebo zpracovatel zpracovává, za jakým účelem tak činí, jak dlouho data uchovává, zda je předává dalším subjektům nebo to má v úmyslu.

15

Na přístup

Přístup ke svým údajům, získání kopie, informace o zpracování.

16

Na opravu

Právo na opravu chybných nebo neúplných údajů.

17

Na výmaz

Pominul-li účel zpracování, odvolali jste souhlas nebo je zpracování protiprávní, můžete požadovat výmaz svých osobních údajů.

18

Na omezení zpracování

Můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů po dobu řešení námitky, o zrušení omezení musíte být informováni včetně jeho důvodu.

19

Na oznámení změn nebo výmazu či omezení zpracování

Oznámení o provedení změn Vašich osobních údajů, jejich výmazu, omezení zpracování nebo jeho ukončení, o příjemcích Vašich osobních údajů.

20

Na přenositelnost

Právo získat u některých služeb data ve strukturovaném běžném nebo standardizovaném formátu.

21

Na námitku

Při oprávněném zájmu z důvodu Vaší individuální situace nebo proti profilování nebo přímému marketingu můžete vznést námitku proti zpracování. Správce musí prokázat oprávněný důvod pro tyto činnosti.

22

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Právo, aby o Vás nerozhodl výhradně automat. Můžete si vyžádat rozhodnutí člověka.

77

Podat stížnost

Podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/

79

Na účinnou soudní ochranu

Můžete se obrátit ve sporu se správcem na soud.

80

Být zastoupen neziskovým subjektem

Můžete zplnomocnit neziskový subjekt, aby Vás zastupoval ve sporu se správcem a on je povinen s ním jednat.

82

Na náhradu újmy

Správce je povinen nahradit subjektu údajů újmu, která mu vznikla.

Tabulka 1 Práva subjektů údajů

Napište nám

Máte zájme o naše služby? Pošlete nám nezávaznou poptávku.

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Archiv souvisejících článků a publikací

  Archiv souvisejících článků a publikací


  Archiv publikovaných článků a přednášek v rámci Fakulty stavební, ČVUT V Praze

  zdroj: v3s.cvut.cz

  ŠVANDA, O., K. KŘÍŽ a J. POLLERT. Posouzení průtokových stavů Jirenského potoka pomocí matematického modelu. In: SOUKUPOVÁ, K., L. HARAŠTA a J. PROCHÁZKA, eds. Sborník příspěvků SVK STOKA 2017. STOKA 2017, Telč, 2017-06-08/2017-08-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 36-39. ISBN 978-80-01-06121-3.  STRÁNSKÝ, D., K. KŘÍŽ a L. HARAŠTA. Monitoring a analýza nejistot v povodí a ve stokové síti města Hostivice. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. A128.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Bytové domy Čertousy MČ Praha 20 – Horní Počernice. [Výzkumná zpráva] Praha: Městská část Praha 20, 2016. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a O. ŠVANDA. POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ POČERNICE. [Výzkumná zpráva] Praha: Městská část Praha 20, 2016. Zpráva č. 1.  POLLERT, J. et al. Vliv odlehčovací komory jednotné kanalizace na životní prostředí před a po rekonstrukci. In: TechSoft Engineering ANSYS 2014 Setkání uživatelů a konference. Hotel Vista, Dolní Morava, 2014-05-28/2014-05-30. Praha: TechSoft Engineering, 2014. ISBN 978-80-905040-9-7.  KŘÍŽ, K. Popis hydraulického chování poškozených gravitačních stokových sítí. In: KLÍMOVÁ, M. a M. LIPTÁK, eds. Stoka 2013. Telč, 2013-06-13/2013-06-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. s. 21-24. ISBN 978-80-01-05280-8.  POLLERT, J. et al. Účinnost odlehčovacích komor jednotné kanalizace a vliv na recipient. In: Voda 2013. Poděbrady, 2013-09-18/2013-09-20. Brno: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 103-110. ISBN 978-80-263-0506-4.  POLLERT, J. et al. Využití 3D scanování koryta toku pro CFD posuzování stavu vodního toku podle ekologických kritérií. In: TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2013. Mikulov, 2013-05-29/2013-05-31. Praha: TechSoft Engineering, 2013. ISBN 978-80-905040-2-8.  POLLERT, J. et al. Porovnání vlivu odlehčovací komory před a po rekonstrukci na recipient pomocí měření a matematického modelu. In: Městské vody 2013. Velké Bílovice, 2013-10-03/2013-10-04. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 159-166. ISBN 978-80-86020-77-8.  POLLERT, J., J. POLLERT a K. KŘÍŽ. Water drop for Auckland. [Funkční vzorek] 2013.  POLLERT, J. et al. POSOUZENÍ ODLEHČOVACÍ KOMORY DEBŘ NAD JIZEROU, MLADÁ BOLESLAV – U HŘBITOVA. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., J. POLLERT a K. KŘÍŽ. Undermined areas and hydraulic function of sewer systems. In: 12th International Conference on Urban Drainage. Porto Alegre, 2011-09-11/2011-09-16. Londýn: International Water Association, 2011. s. 1-8.  KŘÍŽ, K. a J. POLLERT. Metodika vyhodnocení hydraulického chování stokových sítí. In: Městské vody 2011. Velké Bílovice, 2011-10-06/2011-10-07. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 211-218. ISBN 978-80-86020-73-0.  KŘÍŽ, K. Numerical and hydraulic modeling of sewer pipeline. [Nepublikovaná přednáška] University of Bradford. 2011-03-04.  KŘÍŽ, K., M. KANTOR a J. POLLERT. Využití 3D numerického modelování pro stanovení efektu překážek v kanalizačním potrubí. In: ANSYS 2011. Praha, 2011-10-19/2011-10-21. Praha: TechSoft Engineering, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-905040-0-4.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Posouzení projektové dokumentace ČOV Opočno. [Technická zpráva] 2011. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a Z. KONÍČEK. Studie proveditelnosti ÚČOV Rekonstrukce starých dosazovacích nádrží. [Technická zpráva] 2011. Zpráva č. 2011/1.  KŘÍŽ, K. a J. POLLERT. Fyzikální a matematické modelování efektu překážek v potrubí. In: SLAVÍČKOVÁ, K., M. SLAVÍČEK a B. ŠŤASTNÝ, eds. Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Závěrečný seminář k výzkumnému záměru Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2011-11-02. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011. s. 111-118. ISBN 978-80-01-04944-0.  KŘÍŽ, K. Hydraulic Capacity of Damaged Sewer Systems. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 344-345. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.  KŘÍŽ, K. Determination of effect of obstacles on hydraulic behavior in pipeline using CFD - Fluent. [Nepublikovaná přednáška] 2010-03-19.  KŘÍŽ, K. Numerical modeling of obstacles in pipeline. [Nepublikovaná přednáška] NTNU Trondheim, Norway. 2010-03-25.  KŘÍŽ, K. Vliv strukturálních poruch potrubí gravitační kanalizace na hladinu proudění. In: BOLOM, J. et al., eds. Voda a krajina. Voda a krajina 2011, Praha, 2010-09-16. Praha: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2010. s. 70-76. ISBN 978-80-01-04614-2.  KŘÍŽ, K., V. BAREŠ a J. POLLERT. Tracer method for experimental determination of the hydraulic roughness. In: GURINOVICH, A.D., ed. 1 st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference. 1st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference, Minsk, 2009-05-21/2009-05-22. Oxford: IWA, 2009. s. 374-380. ISBN 978-985-525-145-4.  KŘÍŽ, K. et al. RISK ANALYSIS OF SEWER SYSTEM OPERATIONAL FAILURES CAUSED BY UNSTABLE SUBSOIL. In: HLAVÍNEK, P. et al., eds. Risk management of water supply and sanitation systems. Risk management of water supply and sanitation systems impaired by operational failures, natural disasters and war conflicts, Ohrid, 2008-10-22/2008-10-25. Dordrecht: Springer, 2009. s. 65-72. ISSN 1871-4668. ISBN 978-90-481-2364-3.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Studie proveditelnosti ÚČOV - rekonstrukce starých dosazovacích nádrží. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2009. Zpráva č. 1.  KŘÍŽ, K. Influence of obstacles in sewer system to the capacity. [Nepublikovaná přednáška] Sintef, Water and Environment-Water and Wastewater Systems / Infrastructure / Building and Infrastructure. 2009-09-17.  KŘÍŽ, K. Srážko-odtokové simulační modely stokových sítí na nestabilním podloží. In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. Juniorstav 2008, 10. odborná konference doktorského studia, Brno, 2008-01-23. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. ISBN 978-80-86433-45-5.


  KŘÍŽ, K. et al. Hydraulické ztráty v simulačních modelech stokových sítí na nestabilním podloží. In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008. Městské vody 2008 - Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, Velké Bílovice, 2008-10-02/2008-10-03. Brno: ARDEC s.r.o., 2008. s. 297-300. ISBN 80-86020-59-2.


  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a J. FRIDRICH. Posouzení funkce Trubní odlehčovací komory "Teplická" v Děčíně. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. Zpráva č. 1.


  KŘÍŽ, K. et al. Vliv poddolování na hydraulickou funkci stokové sítě. In: RŮŽIČKOVÁ, I. a J. WANNER, eds. Odpadní vody 2007. Brno, 2007-09-18/2007-09-20. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2007. s. 97-104. ISBN 978-80-239-9618-0.


  KŘÍŽ, K. et al. Důlní činnost a funkce stokové sítě. In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Seminář k výzkumnému záměru: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2007-01-25. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2007. s. 122-127. ISBN 978-80-01-03647-1.