E-mail: info@timao.cz     |    Tel.: +420 734 844 007

uvod1

Politika ochrany osobních údajů

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání naších služeb poskytujete. Můžete zůstat v klidu, všechny údaje jsou u nás v bezpečí a Vaše data nikomu neprodáváme.

TIMAO s.r.o považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm TIMAO s.r.o eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích. Žádost o vymazání je možné zaslat na e-mail info@timao.cz.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou TIMAO s.r.o při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

1.TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je:

TIMAO s.r.o
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6 – Břevnov

IDDS: epzvwqw
e-mail: info@timao.cz
telefon: +420 734 844 007

dále jen „správce“).

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) & (dále jen „Nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – JAKÉ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zodpovězení vašeho dotazu, případně reakce na Vaši poptávku a to včetně další komunikace související s předmětem Vašeho podnětu.

Zpracováváme údaje o návštěvnících webu za účelem Google Analytics. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše kontaktní údaje budeme včetně doprovodné komunikace evidovat za účelem uvedeným v článku 3 tohoto textu do doby 60 dní od poslední komunikace k danému tématu. Stanete-li se naším zákazníkem, bude tato komunikace uchovávána po dobu, po kterou uchováváme smluvní dokumenty tj. do 3 let po uplynutí záruky na dodané výrobky/ služby.

5. KDO DALŠÍ BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům mohou mít kromě našich zaměstnanců přístup pracovníci společností, které pro správce zajišťují provoz a rozvoj webových stránek a podporu provozu jeho interního IT systému. Ke smlouvě a účetním dokladům má přístup společnost, která nám zajišťuje účetnictví.

Se všemi takovými subjekty uzavírá správce smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 Nařízení.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

6. VAŠE PRÁVA

Podrobnější informaci o Vašich právech, která Vám dává Nařízení, naleznete zde.

7. KDE SI MŮŽETE STĚŽOVAT

Kontakt pro případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

TIMAO s.r.o
Heleny Malířové 411/4
169 00 Praha 6 – Břevnov

IDDS: epzvwqw
e-mail: info@timao.cz
telefon: +420 734 844 007

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz www.uoou.cz . Můžete si zde na nás i stěžovat, pokud nebudete s naším přístupem k vyřízení Vašich požadavků nebo s tím, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji, spokojeni.

Napište nám

Máte zájme o naše služby? Pošlete nám nezávaznou poptávku.

  Jméno a příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Doplňující informace:

  Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde.

  Archiv souvisejících článků a publikací

  Archiv souvisejících článků a publikací


  Archiv publikovaných článků a přednášek v rámci Fakulty stavební, ČVUT V Praze

  zdroj: v3s.cvut.cz

  ŠVANDA, O., K. KŘÍŽ a J. POLLERT. Posouzení průtokových stavů Jirenského potoka pomocí matematického modelu. In: SOUKUPOVÁ, K., L. HARAŠTA a J. PROCHÁZKA, eds. Sborník příspěvků SVK STOKA 2017. STOKA 2017, Telč, 2017-06-08/2017-08-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 36-39. ISBN 978-80-01-06121-3.  STRÁNSKÝ, D., K. KŘÍŽ a L. HARAŠTA. Monitoring a analýza nejistot v povodí a ve stokové síti města Hostivice. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. A128.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Bytové domy Čertousy MČ Praha 20 – Horní Počernice. [Výzkumná zpráva] Praha: Městská část Praha 20, 2016. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a O. ŠVANDA. POSOUZENÍ POVODÍ A KAPACITY JIRENSKÉHO POTOKA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HORNÍ POČERNICE. [Výzkumná zpráva] Praha: Městská část Praha 20, 2016. Zpráva č. 1.  POLLERT, J. et al. Vliv odlehčovací komory jednotné kanalizace na životní prostředí před a po rekonstrukci. In: TechSoft Engineering ANSYS 2014 Setkání uživatelů a konference. Hotel Vista, Dolní Morava, 2014-05-28/2014-05-30. Praha: TechSoft Engineering, 2014. ISBN 978-80-905040-9-7.  KŘÍŽ, K. Popis hydraulického chování poškozených gravitačních stokových sítí. In: KLÍMOVÁ, M. a M. LIPTÁK, eds. Stoka 2013. Telč, 2013-06-13/2013-06-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. s. 21-24. ISBN 978-80-01-05280-8.  POLLERT, J. et al. Účinnost odlehčovacích komor jednotné kanalizace a vliv na recipient. In: Voda 2013. Poděbrady, 2013-09-18/2013-09-20. Brno: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 103-110. ISBN 978-80-263-0506-4.  POLLERT, J. et al. Využití 3D scanování koryta toku pro CFD posuzování stavu vodního toku podle ekologických kritérií. In: TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2013. Mikulov, 2013-05-29/2013-05-31. Praha: TechSoft Engineering, 2013. ISBN 978-80-905040-2-8.  POLLERT, J. et al. Porovnání vlivu odlehčovací komory před a po rekonstrukci na recipient pomocí měření a matematického modelu. In: Městské vody 2013. Velké Bílovice, 2013-10-03/2013-10-04. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 159-166. ISBN 978-80-86020-77-8.  POLLERT, J., J. POLLERT a K. KŘÍŽ. Water drop for Auckland. [Funkční vzorek] 2013.  POLLERT, J. et al. POSOUZENÍ ODLEHČOVACÍ KOMORY DEBŘ NAD JIZEROU, MLADÁ BOLESLAV – U HŘBITOVA. [Výzkumná zpráva] 2013. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., J. POLLERT a K. KŘÍŽ. Undermined areas and hydraulic function of sewer systems. In: 12th International Conference on Urban Drainage. Porto Alegre, 2011-09-11/2011-09-16. Londýn: International Water Association, 2011. s. 1-8.  KŘÍŽ, K. a J. POLLERT. Metodika vyhodnocení hydraulického chování stokových sítí. In: Městské vody 2011. Velké Bílovice, 2011-10-06/2011-10-07. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 211-218. ISBN 978-80-86020-73-0.  KŘÍŽ, K. Numerical and hydraulic modeling of sewer pipeline. [Nepublikovaná přednáška] University of Bradford. 2011-03-04.  KŘÍŽ, K., M. KANTOR a J. POLLERT. Využití 3D numerického modelování pro stanovení efektu překážek v kanalizačním potrubí. In: ANSYS 2011. Praha, 2011-10-19/2011-10-21. Praha: TechSoft Engineering, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-905040-0-4.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Posouzení projektové dokumentace ČOV Opočno. [Technická zpráva] 2011. Zpráva č. 1.  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a Z. KONÍČEK. Studie proveditelnosti ÚČOV Rekonstrukce starých dosazovacích nádrží. [Technická zpráva] 2011. Zpráva č. 2011/1.  KŘÍŽ, K. a J. POLLERT. Fyzikální a matematické modelování efektu překážek v potrubí. In: SLAVÍČKOVÁ, K., M. SLAVÍČEK a B. ŠŤASTNÝ, eds. Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Závěrečný seminář k výzkumnému záměru Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2011-11-02. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011. s. 111-118. ISBN 978-80-01-04944-0.  KŘÍŽ, K. Hydraulic Capacity of Damaged Sewer Systems. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 344-345. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.  KŘÍŽ, K. Determination of effect of obstacles on hydraulic behavior in pipeline using CFD - Fluent. [Nepublikovaná přednáška] 2010-03-19.  KŘÍŽ, K. Numerical modeling of obstacles in pipeline. [Nepublikovaná přednáška] NTNU Trondheim, Norway. 2010-03-25.  KŘÍŽ, K. Vliv strukturálních poruch potrubí gravitační kanalizace na hladinu proudění. In: BOLOM, J. et al., eds. Voda a krajina. Voda a krajina 2011, Praha, 2010-09-16. Praha: Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2010. s. 70-76. ISBN 978-80-01-04614-2.  KŘÍŽ, K., V. BAREŠ a J. POLLERT. Tracer method for experimental determination of the hydraulic roughness. In: GURINOVICH, A.D., ed. 1 st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference. 1st Eastern European Regional Young Water Professionals Conference, Minsk, 2009-05-21/2009-05-22. Oxford: IWA, 2009. s. 374-380. ISBN 978-985-525-145-4.  KŘÍŽ, K. et al. RISK ANALYSIS OF SEWER SYSTEM OPERATIONAL FAILURES CAUSED BY UNSTABLE SUBSOIL. In: HLAVÍNEK, P. et al., eds. Risk management of water supply and sanitation systems. Risk management of water supply and sanitation systems impaired by operational failures, natural disasters and war conflicts, Ohrid, 2008-10-22/2008-10-25. Dordrecht: Springer, 2009. s. 65-72. ISSN 1871-4668. ISBN 978-90-481-2364-3.  POLLERT, J. a K. KŘÍŽ. Studie proveditelnosti ÚČOV - rekonstrukce starých dosazovacích nádrží. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2009. Zpráva č. 1.  KŘÍŽ, K. Influence of obstacles in sewer system to the capacity. [Nepublikovaná přednáška] Sintef, Water and Environment-Water and Wastewater Systems / Infrastructure / Building and Infrastructure. 2009-09-17.  KŘÍŽ, K. Srážko-odtokové simulační modely stokových sítí na nestabilním podloží. In: Juniorstav 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia. Juniorstav 2008, 10. odborná konference doktorského studia, Brno, 2008-01-23. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2008. ISBN 978-80-86433-45-5.


  KŘÍŽ, K. et al. Hydraulické ztráty v simulačních modelech stokových sítí na nestabilním podloží. In: Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008. Městské vody 2008 - Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2008, Velké Bílovice, 2008-10-02/2008-10-03. Brno: ARDEC s.r.o., 2008. s. 297-300. ISBN 80-86020-59-2.


  POLLERT, J., K. KŘÍŽ a J. FRIDRICH. Posouzení funkce Trubní odlehčovací komory "Teplická" v Děčíně. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. Zpráva č. 1.


  KŘÍŽ, K. et al. Vliv poddolování na hydraulickou funkci stokové sítě. In: RŮŽIČKOVÁ, I. a J. WANNER, eds. Odpadní vody 2007. Brno, 2007-09-18/2007-09-20. Brno: TA-SERVICE s.r.o., 2007. s. 97-104. ISBN 978-80-239-9618-0.


  KŘÍŽ, K. et al. Důlní činnost a funkce stokové sítě. In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Seminář k výzkumnému záměru: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2007-01-25. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2007. s. 122-127. ISBN 978-80-01-03647-1.